Bæredygtigt byggeri - LCA - Life Cycle Assessment

Stefania  Butera

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 51.

Life Cycle Assessment

Bæredygtigt byggeri - LCA - Life Cycle Assessment

Hvad er LCA?

Livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment eller LCA) er en holistisk metode til at vurdere produkters eller produktsystemers miljøbelastning gennem hele livscyklus - fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produktet, brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation, til bortskaffelse af alle restprodukter.

Ved at anvende LCA-metoden og dermed redegøre for alle miljømæssige udvekslinger, fx forbrug af energi, råmaterialer og andre ressourcer, udledning til luft, vand og jord samt affaldsstrømme, i hele livscyklussen kan man efterfølgende sikre, at den samlede miljøbelastning minimeres over hele livscyklussen.  På Teknologisk Institut har vi stor indsigt i LCA modellering, og vi kan hjælpe jer med beregningen af de miljømæssige besparelser (LCA) på jeres produkt, produktsystem eller proces.

Miljøbelastninger bliver målt i forhold til en række miljøkategorier, fx global opvarmning, forsuring, eller humantoksicitet. I praksis bliver LCA oftest anvendt for at sammenligne forskellige alternativer ved design af produkter eller processer. Det kan fx være produktionen af elektricitet med enten vindmøller eller kulforbrænding, eller en sammenligning af forskellige produkter og systemer, fx glasflasker vs. plastflasker som vandbeholder, eller opvask i hånden vs. opvaskemaskine. LCA kan også anvendes til at identificere hotspots i form af kritiske processer eller stoffer, der kan give anledning til store miljømæssige konsekvenser.

Læs rapport

Hvorfor LCA?

LCA er et værdifuldt redskab i analysen af ​​komplekse systemer, som fx:

  • Byggeri: brugsfasen i bygninger eller bygningsdele strækker sig væsentlige længere end produktionsfasen. Der er desuden mange variabler, der kan påvirke energiforbrug i brugsfasen. Samtidig foregår end-of-life fasen flere årtier senere, hvor teknologien, behovene, viden-niveauet samt opmærksomheden på miljø og sundhed typisk har udviklet sig væsentligt.
  • Cirkulær økonomi: anvendelse af alternative råmaterialer, fx sekundære råvarer eller genanvendte affaldsstrømme i produktionen af et vist produkt/materiale som, i et globaliseret marked, kan give anledning til komplekse kaskade-effekter.
  • Affaldshåndtering: vurdering af miljøfordele og –ulemper ved forskellige muligheder for håndtering af affald (bl.a. byggeaffald) er typisk kompleks, da spredning af miljøskadelige stoffer kan foregå på meget forskellige måder, steder, tidspunkter samt strækker sig over meget forskellige tidsperioder. 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

På Teknologisk Institut har vi stor indsigt i LCA modellering af disse komplekse systemer, og vi kan hjælpe dig med beregningen af de miljømæssige besparelser (LCA) ved bl.a. følgende opgaver:

  • Udvikling/optimering af løsninger og produkter inden for bæredygtigt byggeri (bygninger, bygningsdele, bygge-, renovering- og nedrivningsmetoder)
  • Udvikling af produkter og processer, hvor genanvendelse af affald, og især bygge- og anlægsaffald, indgår (herunder erstatning af jomfruelige råvarer eller traditionelle energikilder)
  • Affaldshåndtering strategier (nye behandlings- eller sorteringsmetoder)
  • Genbrug og genanvendelse af byggeaffald, herunder modellering af udvaskning fra nedknust beton og tegl og påvirkninger på bl.a. grundvandet.
  • Ressourceoptimering strategier, bl.a. tiltag inden for bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi
  • Udvikling af optimerede LCA metoder for den korrekt beregning af de miljømæssige effekter af en vis proces eller et vist produkt.